آدران


تعداد تخت : 

138

خدمات : 

خدمات ویژه : 

مالک : 

مدیریت : 

محمد صابونچی ذوالفقاری


موقعیت بر روی نقشه

آدرس : 

شهیدمنتظری

توضیحات :